Over ons

Werken aan kwaliteit

De kernopdracht van ons psychiatrisch centrum is het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg. Hierdoor willen wij de kwaliteit van leven verbeteren van de mensen die op ons een beroep doen. Wij kiezen voor een geïntegreerd kwaliteitsbeleid en streven naar het aanbieden van excellente zorg.

Om dit te kunnen realiseren hebben wij een platte en heldere organisatiestructuur, waarin leidinggevenden bereikbaar en aanspreekbaar zijn en waarin aandacht is voor communicatie, overleg en participatie. Tegelijkertijd zetten wij in op goed geschoolde en permanent bijgeschoolde medewerkers zodat zij hun praktijkervaring permanent kunnen toetsen en verrijken met de recentste wetenschappelijke kennis.

Via interne en externe toetsing willen wij vervolgens kritisch kijken of we weldegelijk de vooropgestelde kwaliteitsdoelstellingen bereiken én er vervolgens verantwoording voor afleggen.

Hieronder kan je lezen hoe wij zelf of externe instanties onze directe en indirecte zorgprocessen continu monitoren met als uiteindelijke doel de kwaliteit van onze dienstverlening blijvend te verbeteren.

Zorginspectie

De Vlaamse overheid vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van zorg in de psychiatrische centra (psychiatrische ziekenhuizen en/of verzorgingstehuizen (PVT). Naast het garanderen van de basiskwaliteit wil de Vlaamse overheid ook stimuleren tot voortdurende kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt door toezicht door de Zorginspectie, en dit aan de hand van audits. Een audit als doorlichting van het hele psychiatrische ziekenhuis en/of psychiatrisch verzorgingstehuis gebeurt op het moment van de verlenging van de erkenning. Thema-specifieke audits, bijvoorbeeld met betrekking tot suïcidepreventie, kunnen op elk moment / onaangekondigd plaats vinden.

Tijdens de audit, waarbij verschillende inspecteurs uitgebreid doorlichten aan de hand van interviews, werkplekbezoeken en het inkijken van documenten, wordt nagegaan of en in welke mate het ziekenhuis en/of het PVT voldoet aan de van overheidswege opgelegde ‘referentiekaders’. Deze referentiekaders beschrijven de verwachtingen waaraan moet voldaan worden, en zijn in voortdurende ontwikkeling.

Na de audit wordt een auditverslag bezorgd, waarin alle vaststellingen van de auditoren worden geclassificeerd. Er staan in een auditverslag zowel sterke punten als aandachtpunten als punten die men als een tekortkoming beschouwt en waarvoor een termijn gegeven wordt waarbinnen deze tekortkomingen moeten in orde gebracht worden.

Accreditatietraject met Qualicor Europe

Naast de audits van Zorginspectie zoals hierboven geschetst, hebben wij op vrijwillige basis beslist om voor ons ziekenhuis ook een internationale accreditatie te behalen. In 2021 behaalden wij onze deelaccreditatie voor onze cluster crisiszorg. Op dit ogenblik bereiden wij ons voor om eind 2022 een accreditatie te kunnen ontvangen voor de volledige werking van het ziekenhuis. Je vindt meer informatie op de website van Qualicor.

Feedbackgerichte zorg als onderbouw voor effectieve zorg

Feedbackgerichte zorg (ROM = routine outcome monitoring) is zorg die in het overleg tussen hulpverlener en cliënt gebruik maakt van op systematische basis verzamelde gegevens over symptomen, functioneren, welbevinden … . Dit is primair bedoeld om de behandeling bij de individuele cliënt te ondersteunen. Het biedt transparantie over het traject van de cliënt en laat daardoor toe doelgerichter te werken. Binnen ons centrum registreren we deze metingen met speciaal daartoe ontwikkelde software (QuestManager).

Meld- en leersysteem voor patiëntveiligheidsincidenten

We stellen alles in het werk om de zorg zo veilig mogelijk te maken. Af en toe komen er echter onbedoelde gebeurtenissen voor, zoals een fout in een medicatieschema, een valpartij, verslikking … Wanneer zich zo’n incident voordoet, vragen we aan alle betrokkenen – ook aan de cliënt en zijn/haar familie –  om dit zeker te melden. Wij analyseren het incident en volgen dit vervolgens zo goed mogelijk op met alle betrokkenen.

Bij die opvolging betrekken we ook de cliënt en zijn/haar familie. We kiezen daarbij voor een zogenaamde ‘restauratieve benadering’ van incidenten. Een restauratieve benadering is gericht op herstel en blijft per definitie weg van de schuld en de veroordeling. Het gaat er eerst en vooral om wie getroffen is, wie betrokken is en wat zij nodig hebben.

Daarnaast wordt in alle openheid de vraag gesteld wat, (en dus niet wie) allemaal verantwoordelijk is voor het ontstaan van het incident, met de bedoeling bijdragende factoren in kaart te brengen, die boven tafel te krijgen en te ontsluiten.

Vanuit deze combinatie van de aandacht voor herstel enerzijds en het uitleggen, verklaren en verantwoorden anderzijds, worden geregeld verbetermaatregelen gedestilleerd. Zo voorkomen we dat incidenten zich in de toekomst herhalen en wordt de zorg steeds beter.

Lees hier meer.

Participatie in

Het federale Meerjarenplan Kwaliteit en patiëntveiligheid in de ziekenhuizen

Sinds 2007 engageren we ons om samen met de andere psychiatrische ziekenhuizen aan gelijkaardige veiligheids- en kwaliteitsthema’s te werken. We verbeteren systematisch onder meer medicatieprocessen, aspecten van de somatische zorg en het beheer van klinische risico’s (zoals suïcide en vallen), steeds met aandacht voor leiderschap en participatie en onderbouwd door belangrijke elementen van een veiligheidsmanagementsysteem zoals veiligheidscultuur, het actief aan de slag gaan met veiligheidsincidenten en het proactief opsporen van risico’s. Meer info vind je op de website van de federale overheid.

De Vlaamse Patiëntenpeiling van het Vlaams Instituut voor de Kwaliteitszorg (VIKZ)

Hoe de cliënt zijn/haar zorg beleeft, vinden wij niet alleen belangrijk, het helpt ons bij het verbeteren van onze zorg. Bij elk ontslag gedurende de steekproefperiode wordt aan de cliënt gevraagd om een tevredenheidsmeting in te vullen.

De benchmark van het Vlaams Instituut voor de Kwaliteitszorg (VIKZ)

Benchmarken biedt kansen om ons te spiegelen met sectorgenoten met het oog op reflectie en kwaliteitsverbetering. We kiezen voor transparantie omdat we willen aantonen hoe we onze zorg blijvend opvolgen en bijsturen. Naast bovengenoemde patiëntenpeiling vind je ook andere kwaliteitsindicatoren op de website van het VIKZ.

De kwaliteitsmonitoring van onze koepelorganisatie Broeders van Liefde

Jaarlijks worden door ons eigen bestuur onderstaande kwaliteitsindicatoren besproken:

THEMA 1: De zorg voor de cliënt is effectief

 • Indicator 1.1.A Beoordeling door de cliënt over het resultaat van zorg (Vlaamse Cliënten Peiling)
 • Indicator 1.1.B Beoordeling door de cliënt over de therapeutische relatie (Vlaamse Cliënten Peiling)
 • Indicator 1.2 Feedbackgestuurde zorg: Implementatiegraad QuestManager

THEMA 2: De zorg voor de cliënt is herstelgericht

 • Indicator 2.1 Afname van de Recovery Oriented Practices Index (ROPI-R)
 • Indicator 2.2.A Ervaringsdeskundigheid (indicator VIKZ)
 • Indicator 2.2.B Familie-ervaringsdeskundigheid (indicator VIKZ)

THEMA 3: De zorg voor de cliënt is gebruikersgericht

 • Indicator 3 Beoordeling door cliënt over mogelijkheid tot inspraak (Vlaamse Patiënten peiling)

THEMA 4: De zorg voor de cliënt is veilig

 • Indicator 4.1 Afzonderingen (uniforme registratie in het cliëntendossier)
 • Indicator 4.2 Suïcidepreventiebeleid (indicator VIKZ)
 • Indicator 4.3 Contract Patient Safety (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)
 • Indicator 4.4 Veiligheidscultuurmeting (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)